Kontingent

Kvinnor kräver bättre karriärmöjligheter

Ensamstående kvinnor missnöjd jag dejtingprofiler

Vart tionde par i Sverige uppskattas vara ofrivilligt barnlösa. Sedan lagen ändrades har det varit möjligt för par eller ensamstående kvinnor att få såväl donerade spermier som ägg, så kallad dubbeldonation. Ändå har en del frågetecken kvarstått och många av landets fertilitetskliniker, IVF-kliniker, har avvaktat med att inleda behandlingar i väntan på klargörande besked från Socialstyrelsen. Utifrån vår dialog med verksamheterna och inkomna frågor ser vi inga hinder för att IVF-klinikerna kan börja erbjuda behandlingen utifrån gällande regelverk. Det är samtidigt viktigt att poängtera att det ytterst är regionen som avgör vilken behandling som erbjuds inom ramen för den offentliga vården, säger Anders Fejer, enhetschef på Socialstyrelsen. När det gäller så kallad embryodonation, där befruktade ägg doneras, är behandlingen dock mer svårtillgänglig och ställer mer omfattande krav på nya rutiner i verksamheterna. Omfattande hänsyn måste tas till det blivande barnets bästa. Barnets genetiska koppling till en annan familj gör prövningen vid embryodonation mer komplicerad. Tillgången till embryon är även begränsad då de befruktade ägg som idag finns på landets IVF-kliniker oftast inte uppfyller kraven för donation till en annan part än paret självt.

Assisterad befruktning genom embryodonation eller dubbeldonation

Den 1 januari ändrades bestämmelserna i lagen om genetisk integritet på så fason att det nu är tillåtet att utföra assisterad befruktning med ett donerat embryo eller donerade ägg och donerade spermier. Dessutom har föräldrarnas ansvar att informera sina barn om att dom har blivit till genom en bidrag förstärkts genom att det tillkommit ett ny bestämmelse om detta i föräldrabalken. Utifrån gällande regelverk redogör vi armé för under vilka förutsättningar embryodonation samt dubbeldonation kan genomföras. Det har uppstått frågor om tillämpningen av de nya bestämmelserna och Socialstyrelsen har en fortlöpande dialog med berörda inom professionen samt med Vävnadsrådet, som är en organisation inom Sveriges Kommuner och Regioner SKR. Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete tillsammans att se över föreskrifterna på området. Översynen omfattar bland annat överväganden försåvitt att reglera antalet barn en givare får ge upphov till.

Om P4 Sörmland

Flera svenska kvinnor missnöjda med karriären, visar undersökning från LinkedIn. Kvinnor kräver förbättring karriärmöjligheter. Svenska kvinnor är mindre nöjda med karriären jämfört med kvinnor inom andra länder. Det visar en färsk undersökning som LinkedIn gjorde inför internationella kvinnodagen. Deltagarna i enkäten efterfrågar förbättring möjligheter att bli chef och att kombinera karriär med familjeliv.

Att donera embryon

Väntetiderna för ensamstående kvinnor som tar assistans av vården för att skaffa avkomma är på flera håll i landsbygd långa. På Nyköpings kvinnoklinik har kötiderna för de som kommer från Sörmland däremot uteblivit. Men samtidigt är det många ensamstående kvinnor från andra delar av landet som sökt sig mot kvinnokliniken. Det var i våras såsom kvinnokliniken i Nyköping började ta emot ensamstående kvinnor som vill få assistans med att skaffa barn, något såsom går i linje med den nya lag som ger ensamstående möjlighet mot assisterad befruktning, antingen genom insemination alternativt provrör. Sara är en av de singel kvinnor som sökt sig till kvinnokliniken för att få hjälp med att bli gravid. Hon är nöjd tillsammans det bemötande som hon fått.

Läs mer om assisterad befruktning på Socialstyrelsens webbplats

Hitta en fason att accelerera längden aktuell tungan förut att fästa den allt vägen kring märklig stygga animerade Slampa' s. Barm samt ned inom hennes forsande mus. Antagligen ni inneha planat opp nog förut att begå det rotera alltsammans vägen kring mot hennes trånga lilla analkanal likaså. Ni besitta klätt opp henne inom ett maid svid samt därefter berättade förut henne att feja din läge, skada när. Ni kommer tillbaka är det icke ganska odla fräscht såsom det borde befinna. Ja det är dags att dole ut straffet inom design av cum-guzzling samt orgasmer såsom din dum maid kan ni begå vad du. Vill henne.

Leave a Reply