Service

Bokrecension: Om själens och samtidens smärtpunkter i Kjell Westös roman Tritonus

Ensamstående killar i Bryssel nure

I Tritonus skildrar Westö inkännande såväl den enskilda människans som samtidens smärtpunkter och dissonanser i en tid präglad av konflikter och konfrontation, oro och osäkerhet. Men trots allt finns det hopp och förtröstan, vänskap och värme — inte minst tack vare musiken. På en strandtomt med utsikt över Pungviken! Det är bara kyrkan i byn som når högre upp mot himlen. Här, i Casa Tritonus, har Brander för avsikt att tillbringa tiden mellan olika engagemang runt om i världen. Och i takt med att det blir allt glesare mellan spelningarna och uppdragen verkar det som om Brander kommer att ha gott om tid att sitta i den svindyra Åskbollen-fåtöljen i panoramasalongen på tredje våningen och se ut över kobbar och skär. Engagemangen runtom i världen har gett Brander ekonomisk stabilitet, social status och privilegier, men nu känner han sig ensam och övergiven, avdankad, arm och grå. Thomas Brander närmar sig årsstrecket och den tidigare så uppburne och eftertraktade flöjtisten och dirigenten har allt oftare fått se sig omsprungen av yngre förmågor — både på konsertpodiet och i sänghalmen.

Kultur & nöje

När jag startade förlaget för två årtionden sedan hade jag varken en beredd affärsplan eller ett konkret manifest. Projektet var trevande och utforskande med bara en enda övergripande idé: att bredda synen på vad vi, speciellt inom Indien, anser vara barnlitteratur. Jag ville också utforska visuella berättelser och hurdan ord och bilder samverkar. Så tillsammans hjälp av några kreativa vänner varenda det det här Tara Books satte igång med. Redan från början kände vi att den rådande barnbokstraditionen inom barnböcker både till form och innanmäte behövde utmanas. Men så som vi förstår det, handlade det om vad barn exponerades för. Vi betvivlade dessutom att alla barn till och tillsammans inom en specifik åldersgrupp har dito smak och preferenser.

Varberg: Fynden efter yxmannen på gymnasieskolan Peder Skrivare

Till statsrådet Wallström

Talmannen meddelade att torsdagen den 11 april direkt efter votering ­ en skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april äga rum. Talmannen anmälde att utdrag ur prot. Civilt gard och krisberedskap. Herr talman! En andel pratar om klimatångest, och det kan vara nog så viktigt.

Dataprojektet maten

Tillsammans etnisk diskriminering avses att en individ eller en grupp av personer missgynnas i förhållande till andra eller gällande annat sätt utsätts för orättvis alternativt kränkande behandling på grund av art, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung alternativt trosbekännelse. Vad som sägs i etta stycket om en näringsidkare tillämpas likaså på den som är anställd inom näringsverksamhet eller annars handlar på ett näringsidkares vägnar samt på den såsom är anställd i allmän tjänst alternativt innehar allmänt uppdrag. För olaga diskriminering dömes även anordnare av allmän konferens eller offentlig tillställning och medhjälpare mot så- dana anordnare, om han diskriminerar någon på grund av hans art, hudfärg, nationella eller etniska ursprung alternativt trosbekännelse genom att vägra honom access till sammankomsten eller till- ställningen gällande de villkor som gäller för andra. Om någon som avses i första-tredje styckena på sätt som där sägs diskriminerar annan på grund av att denne har homosexuell läggning, döms likaså för olaga diskriminering. Eftersom grundlagsändringar plikt antas av två på varandra därnäst riksdagar börjar den nya lagen avlöpa först efter det att också den nya riksdagen efter valet antar den. Direkt och indirekt diskriminering DO skiljer på direkt och indirekt diskriminering. Tillsammans direkt diskrimine- ring menas att en i en beslutssituation avsiktligt missgynnas exakt på grund av ras eller kön eller av annat skäl. Med indirekt diskriminering avses att ett krav alternativt ett villkor uppställs som i samt för sig gäller alla, men vars effekt blir att viss eller somliga grupper missgynnas i förhållande till andra. Ett krav på genomgången svensk grundskola får exempelvis till följd att flera invandrare inte kan komma i fråga för anställning.

Leave a Reply